نمونه درمان های انجام شده در مرکز دندانپزشکی الماس

کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر
ایمپلنت
ایمپلنت
کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر
جرم گیری

رضایت مراجعین از خدمات مرکز دندانپزشکی الماس